DOBRÉ MÍSTEČKO PRO VŠECHNY LIDIČKY

základy html

popis na příkladech pro tvorbu nejjednodušších stránek u sebe na disku.

Tento text pouze naznačuje základy HTML. Zatím hodně zjednodušuji. Pro důkladnější studium jsem napsal podrobnou referenci HTML s přehledem tagů.

Pokud používáte nějaký grafický (wysiwyg) editor, nemusíte se o HTML starat. Ale jen do chvíle, než nastanou problémy.

Tagy = značky

HTML soubor je obyčejný text obalený značkami, které se nazývají tagy.

 • Tagy určují, jak bude text vypadat, tedy jakou bude mít formu.
 • Všechny tagy jsou uzavřeny v <ostrých závorkách>.

Co není v ostrých závorkách, je text, který se bude zobrazovat. Symbolicky: <tag>text

Zobrazení zdroje

Když si chcete zdrojový kód prohlédnout nebo upravit, zadejte z menu prohlížeče příkaz Zobrazit > Zdrojový kód (případně View > Source, může se to jmenovat i jinak). Otevře se textový editor (nejčastěji Notepad). Zkuste si to, třeba teď hned.

Zobrazení zdroje v Internet Exploreru

Zdroj zobrazený v texťáku

Přepisováním zdroje se mění stránka.

Musíte ale mít tu stránku u sebe na disku.

Nultý příklad

Kus zdroje:

<b>Tučný text</b>, <i>text kurzívou</i>. Hezké, ne?

se zobrazí takto:

Tučný text, text kurzívou. Hezké, ne?

Značky v ostrých závorkách určují smysl a vzhled dokumentu a říká se jim tagy.

Tip: ostré závorky se na české klávesnici dělají pomocí pravého altu stisknutého s těmi klapkami <, >. nad ním (nebo např. zavináč je pravý alt + V, s pravým altem se dá udělat celá řada dalších klikyháků), zkuste si to.

První příklad -- struktura HTML

<html>
  <head>
    <title>Má první stránka</title>
  </head>

  <body>
    Moje první html stránka.
    A nějaké další texty.
  </body>
</html>

 

Tento příklad si můžete zobrazit v prohlížeči. Ty barvičky jsou jen pro lepší pochopení, nehrají žádnou roli. Co znamenají jednotlivé tagy:

<html>
začíná dokument
</html>
končí dokument
<head> a </head>
začíná a končí hlavičku, která se sice nezobrazuje, ale obsahuje některé důležité údaje, například
<title> a </title>,
vymezující název dokumentu (může se lišit od jména souboru)
<body>
Co je mezi <body> a </body>, se bude zobrazovat. <body> je tag, kterým začíná vlastní tělo dokumentu (angl. body = tělo).

Tímto příkladem jsem popsal základní strukturu dokumentu. Výše uvedené tagy by měl obsahovat každý html soubor.

Párové tagy

Jak je zřejmé z příkladu, vyskytují se tagy ve dvojicích <něco> a </něco>, kde ten první tag něco začíná a druhý něco končí. Lomítko na začátku prostě znamená, že jde o uzavírací tag. Příklady párových tagů:

 • <head> je začátek hlavičky a </head> je její konec
 • <body> je začátek těla stránky a </body> je konec těla stránky
 • <b> je začátek tučného textu a </b> je konec tučného textu

a tak dále.

Kromě takto párových tagů se vyskytují ještě tagy nepárové, které uzavírací tag nemají, ty ale nejsou časté. Příklady nepárových tagů:

 • <img> je tag pro obrázek a nic jako </img> v HTML neexistuje
 • <br> je tag pro řádkový zlom, ale nic jako </br> neexistuje

Některé nepárové tagy probírám níže.

Druhý příklad - změna vzhledu

<html>
<head>
  <title>Má druhá stránka</title>
</head>
<body>
  <h1>Nadpis</h1>
  <p>Odstavec s <b>tučným textem</b>, s <i>kurzivou</i>.
  <span style="color: red;">
Červený text.</span></p>
  <h2>Nadpis druhé úrovně</h2>
  <p>Odstavec s <i><b>tučnou kurzivou. </b></i><br>
  Text po zalomení řádku patří do téhož odstavce.</p>
</body>
</html>

 

Také tento příklad si můžete zobrazit v prohlížeči. Jistě je vidět struktura, která je společná s prvním příkladem. Vyskytují se tu ale nové tagy:

<h1>, </h1>
vymezení nadpisu první úrovně.
<h3>, </h2>
nadpis druhé úrovně (mezinadpis, nadpis kapitoly). Dá se použít až šest úrovní nadpisů (tedy až <h6>). Vykreslují se různě velké podle důležitosti.
<p>, </p>
vymezení odstavce. Možná vůbec nejpoužívanější tag. Po jeho konci prohlížeč automaticky zalomí řádek a udělá vertikální mezeru.
<b>, </b>
text mezi těmito tagy bude tučný.
<i>, </i>
kurzíva
<span>, </span>
dvojice tagů vymezující nějak odlišný text.
<span style="color: red">, </span>
V tomto případě má obalený kus textu červenou barvu písma. Jde o první příklad tagu, který má tak zvaný atribut. Atributem je "style" a má hodnotu "color: red" (angl. barva: červená). Pomocí tohoto atributu style= se dá detailně nadefinovat vzhled textu, obaleného libovolným tagem. V praxi má většina tagů nějaký atribut, zatím jsem se tomu vyhýbal.
<br>
zalomení řádky, takzvaný měkký enter. Text po tomto tagu bude vždy začínat na novém řádku, ale není to nový odstavec. Pozor, tento tag je nepárový, to znamená, že žádné </br> neexistuje!

Nyní už umíte všechny tagy nezbytné pro práci s textem.

Třetí příklad - pozadí a odkazy

V tomto příkladu se pokusím nastínit dvě nesouvisející věci, už poněkud těžší

<html>
<head>
<title>Třetí příklad, barva pozadí a odkazy</title>
</head>


<body style="background-color: green; color: yellow;">
<h1>Pozadí a odkazy</h1>
<p>Obyčejný text.</p>
<p>Odkaz na <a href="http://www.seznam.cz" _fcksavedurl="http://www.seznam.cz">Seznam</a>. </p>
<p><a href="priklad2.htm">Odkaz na příklad 2.</a></p>
</body>
</html>

Zobrazte si příklad v prohlížeči a zkuste funkčnost odkazů. Máme tady nový tag <a> a nějaké další atributy.

<a href="adresa">text odkazu </a>
text (nebo obrázek) mezi těmito dvěma tagy se zobrazí jako text odkazu ("a" jako angl. "anchor" = odkaz). Po kliknutí na něj se prohlížeč přepne na adresu, která je zadaná atributem HREF.
href
atribut tagu "a" se rovná cestě k odkazovanému souboru. Používá se zde buď relativní, nebo absolutní adresa.
absolutní adresa
používá se ve formě http://www.atakdále.cz. V příkladu je takto použita adresa Seznamu.
relativní cesta
pokud se chci odkázat na jiný svůj soubor, je zbytečné vypisovat tam to http:// a celou cestu. Nejlepší je, když je odkazovaný soubor ve stejném adresáři jako ten aktuální. Pak se na něj dá ukázat relativně. Stačí zapsat jenom jméno souboru a prohlížeč to pochopí. (V příkladu je takto odkázaný druhý soubor priklad2.htm.) Jestliže je ten cílový soubor v jiném blízkém adresáři, stačí napsat href="adresář/soubor.htm". Pro nadřazený adresář se používají konvenční dvě tečky. Odkazy podrobněji rozebírám jinde. Příklady relativní cesty.
<body style="background-color: green; color: yellow;">
způsob, jak stanovit barvy celého těla dokumentu.
style
atribut tagu <body>, který určuje vzhled celého dokumentu. V tomto případě nastavuje barvu pozadí stránky (background-color) na zelenou a barvu textu (color) na žlutou. Atribut style už jsem použil v předchozím příkladu. V zásadě se již jedná o použití kaskádových stylů = CSS. Kaskádové styly jsou základní prostředek na úpravu vzhledu stránek. Atributem style se dá měnit vzhled. Napsal jsem přehled zápisů style.

Obecná syntaxe HTML

HTML má několik málo zásad, které je dobré zmínit.

 • Nezáleží na velikosti písem, <body> je totéž co <BODY>
 • V adresách a jménech souborů záleží na velikosti písmen, nesmějí tam být mezery a čeština.
 • Tagy, které prohlížeč nezná, jako by nebyly.
 • Na začátku tagu nesmí být mezera, třeba < br> je špatně.
 • Dvě mezery po sobě (nebo víc) mají stejný význam jako jedna mezera.
 • Konec řádku ve zdroji se chápe jako mezera.
 • Jména atributů je dobré dávat vždy do uvozovek, ale není to úplně nutné, pokud uvnitř nejsou mezery.
 • Speciální znaky typu © se do zdroje zadávají jako posloupnost znaků &něco; například &copy; , pevná mezera je &nbsp;
 • Poznámka se do zdroje vkládá mezi značky <!-- a --> <!-- Toto je poznámka, která se nezobrazí. -->

Obrázky, čáry, zarovnání

Obrázek se do dokumentu vloží nepárovým tagem 

<img src="obrázek.gif">

Src (jako source = zdroj) se opět může zadávat relativně nebo absolutně. Napřed je třeba mít obrázek připravený jako soubor. Aby se obrázek zobrazil ve všech prohlížečích, musí to být soubor typu gif nebo jpg. Tag <img> má spoustu dalších atributů, které nyní opomíjím, podrobně vše v kapitole o obrázcích.

Čára

Horizontální čára se dá vložit tagem <hr>. Má to nějaké atributy, které nastavují šířku, zarovnání a barvu. 

Zarovnání odstavce na střed

Většina objektů (odstavce, tabulky, obrázky) na stránce se může zarovnat vlevo, na střed nebo vpravo. Dělá se to obecným atributem style a vlastností text-align, která má hodnoty left, center nebo right. Například tento odstavec je deklarován zápisem
<p style="text-align: center;" >
a je zarovnaný na střed.